Privacyverklaring FCA Bank

Deze privacyverklaring beschrijft hoe FCA Bank, Belgisch bijkantoor van FCA Bank S.p.A - Belgisch bijkantoor. ( hierna: “FCA Bank”), persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving.
Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om informatie die redelijkerwijs kan worden herleid tot een individu.

1. BEHEERDER VAN DE GEGEVENS EN VERWERKERS

FCA Bank (Jules Cockxstraat 8- 10, 1160 Oudergem), Belgisch bijkantoor van FCA Bank S.p.A., Corso Orbassano 367, Turijn, Italië, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. De bevoegde persoon is de Chief Executive Officer.
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door andere verwerkers, onder wie externe dienstverleners, maar alleen voor specifieke doeleinden.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1. FCA Bank kan op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

2.2. De gegevens die direct of indirect aan ons worden verstrekt, zijn in bepaalde gevallen verplicht, wat bij het verzamelen van de gegevens wordt aangegeven. Indien die verplichte gegevens niet aan ons worden meegedeeld, dan zullen wij niet in staat zijn om de gevraagde dienst te leveren, de overeenkomst af te sluiten of onze contractuele verplichtingen na te komen.

2.3. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst.

Als u een overeenkomst afsluit met FCA Bank, dan kan die laatste volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

2.4. Naast bovengenoemde persoonsgegevens verwerkt FCA Bank in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of de levering van een dienst ook nog volgende gegevens, die als persoonsgegevens (kunnen) worden omschreven:

2.5. Als u gebruikmaakt van de diensten van FCA Bank of u hebt contact met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – naargelang uw precieze gebruik daarvan – volgende gegevens verwerken:

3. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van volgende rechtsgronden:

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: beoordeling van de solvabiliteit, fysieke bescherming, preventie (van fraude), IT-beheer en -bescherming, onderzoek en analyse van onze eigen producten of diensten, bedrijfsbeleid, juridische zaken en intern (centraal) management.
De wettelijke verplichtingen van FCA Bank hebben met name betrekking op de beoordeling van de solvabiliteit van de klant, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de bestrijding van belastingfraude.

4. DOELEINDEN VAN ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. FCA Bank verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. De letter achter elk doeleinde komt overeen met de respectieve rechtsgrond in artikel 3 van deze privacyverklaring.

5. DERDEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE VERWERKING

5.1 In sommige gevallen communiceert FCA Bank uw persoonsgegevens aan derden, die optreden als onafhankelijke “verwerkingsverantwoordelijken”. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van die derden worden overgedragen. Hieronder leggen we uit wanneer dat het geval is en waarom. De vermelde letter komt overeen met de respectieve rechtsgrond zoals vermeld in artikel 3 van deze privacyverklaring. FCA Bank kan gegevens delen

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en alleen voor zover dat krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht of toegestaan is.

In het kader van consumentenkredietovereenkomsten mogen slechts bepaalde categorieën van gegevens worden overgedragen en die overdracht mag alleen aan bepaalde categorieën van derden gebeuren. Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht geeft een volledige opsomming van alle categorieën van gegevens (gegevens met betrekking tot de identiteit, het bedrag en de duur van de kredietovereenkomst, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten, de betalingsachterstanden, alsook de identiteit van de kredietgever) en van alle derden aan wie die gegevens mogen worden overgedragen (bijvoorbeeld andere vergunninghoudende kredietgevers, de Nationale Bank van België, de FSMA, kredietverzekeraars, advocaten …).

5.3 FCA Bank maakt tevens gebruik van de diensten van zogenaamde “verwerkers” (bijvoorbeeld hostingproviders, softwareleveranciers of partijen die acties en onderzoeken organiseren of uitvoeren voor FCA Bank). FCA Bank is verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

5.4. FCA Bank kan de gegevens in het kader van haar contractuele relaties communiceren aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wat betekent dat ze onder meer kunnen worden opgeslagen in databases die worden beheerd door organisaties die handelen in naam van FCA Bank. Het beheer van de databases en de verwerking van gegevens zijn gekoppeld aan de doeleinden van de verwerking en gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die een correct beschermingsniveau moet waarborgen.
Als de gegevens buiten de EER worden overgedragen, dan zal FCA Bank alle gepaste contractuele maatregelen nemen om een correcte bescherming van die gegevens te garanderen, waaronder contracten gebaseerd op de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te reglementeren.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U kunt volgende rechten uitoefenen:

De betrokkenen kunnen bovengenoemde rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende brief met een kopie van beide zijden van hun identiteitskaart te sturen naar FCA Bank, Jules Cockxstraat 10, 1160 Oudergem of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt uw rechten betreffende uw persoonlijke levenssfeer enkel uitoefenen voor zover de wet dat toestaat, in die mate dat de uitvoering van de overeenkomst mogelijk moet blijven en de uitoefening van die rechten niet in strijd is met gerechtvaardigde belangen. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, met bij uw brief alle informatie die nodig is om uw aanvraag te bestuderen.

7. BESCHERMING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen elke vorm van verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of publicatie.

8. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.
De opnames van de telefonische en elektronische communicatie (sms, e-mail, chatgesprekken …) die door FCA Bank worden gemaakt om de opleiding en controle van haar medewerkers te verzekeren, worden maximaal één maand bewaard. Dergelijke opnames die worden gemaakt om commerciële transacties of uitspraken in het kader van dergelijke communicatie met medewerkers van FCA Bank, kredietbemiddelaars, verzekeringstussenpersonen, callcenters of andere onderaannemers van FCA Bank te kunnen bewijzen, worden bewaard zolang de tijdens het gesprek gemaakte afspraken voor de rechter kunnen worden aangevochten.
Gegevens die worden verwerkt in het kader van marketing en profilering voor marketing worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming geeft tot het moment dat u die intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt. Ze kunnen dan echter wel nog steeds door het Bedrijf worden bewaard, meer bepaald als dat noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf te beschermen in het kader van eventuele aansprakelijkheid betreffende die verwerking, tenzij de Toezichthoudende Autoriteit opheldering verschaft.
In principe zullen wij uw gegevens binnen 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan u verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.

9. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

9.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op gepaste wijze op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Wij raden u aan onze privacyverklaring geregeld opnieuw te raadplegen.

9.2 Onderhavige privacyverklaring werd bijgewerkt op 25 september 2018.

10. CONTACT MET FCA Bank, Belgisch bijkantoor van FCA Bank S.p.A.

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunt u per post contact met ons opnemen op het adres:
FCA Bank
Ter attentie van de Coördinator Klachten en Privacy
Jules Cockxstraat 10
1160 Oudergem
of via e-mail op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.